Заказ води    Договір

Договір ФОП

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
щодо комплексного забезпечення продажу  води питної негазованої фасованої та супутніх товарів

Цей договір є договором публічної оферти (далі - Договір), складений відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, за яким Фізична особа-підприємець Федосов Олексій Леонідович,  бере на себе обов'язок здійснювати продаж товарів та надавати послуги кожному, хто до нього звернеться на умовах та в порядку визначених в ньому.

При замовленні товарів (послуг) за даним Договором, Клієнт приймає його умови і зобов'язується діяти в рамках визначених ним прав та обов'язків сторін. Якщо між Клієнтом та Продавцем до моменту укладання цього Договору вже був укладений будь-який договір про продаж фасованої води,  гарантійний платіж, заставна вартість, або авансові платежі, які були сплачені Клієнтом за зазначеними договорами зберігають чинність за цим Договором.

1. Визначення термінів:

Терміни, які вживаються в договорі:

«Продавець» - Фізична особа-підприємець Федосов Олексій Леонідович як суб’єкт підприємницької діяльності.

«Товар» - товар,
продукція т.ч. вода питна негазована фасована – надалі вода), послуги, які пропонуються для продажу Продавцем.

«Доставка» - послуга по адресній доставці Товару на адресу визначену Клієнтом, яку надає Продавець.

«Замовлення» -
інформація, що надійшла від Клієнта щодо вибору та придбання ним певного Товару, а саме:  кількості, різновиду,  способу доставки, умов оплати Товару.

«Комплексне обслуговування» - комплекс послуг, що надається Продавцем з продажу води
питної негазованої фасованої та супутніх товарів; адресної доставки; продажу, продаж та доставка інших товарів.

«Послуги» - послуги, які надаються Продавцем з доставки товарів
.  

«Сайт» - електронна система реалізації Товарів, розміщена і відкрита для доступу Клієнта(ів) в мережі Інтернет на сайті www.eden.com.ua.

«Територія обслуговування» – територія в межах якої Продавець здійснює доставку товару та/або надання послуг, визначена в додатку № 1 «Карта покриття», що є невід’ємною частиною даного Договору.

«
Клієнт» - фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності, та яка придбала або має намір придбати Товар у Продавця для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

«Оголошення ціни» - визначення Продавцем ціни Товару в Прайс - листі, якій розміщено на Сайті Продавця.

«Операційний час» - це частина робочого дня, на протязі якої приймаються та обробляються Замовлення від Клієнтів. Інформація про Операційний час розміщена на сайті www.eden.com.ua та може самостійно змінюватися Продавцем відповідно до його внутрішнього трудового розпорядку.
Ідентифікація клієнта – встановлення особи Клієнта до здійснення доставки та/або під час здійснення доставки товарів та/або надання послуг Продавцем за адресою доставки Клієнта на підставі надання ним або його представником копії паспорту та індивідуального податкового номеру Клієнта
.

 

Верифікація Клієнта - підтвердження персональних даних Клієнта, які були вказані ним під час реєстрації на сайті Виконавця, або у момент здійснення замовлення,  шляхом  надання Клієнтом підтверджуючих документів.

Підтверджуючі документи – документи, що підтверджують особу Клієнта. Підтверджуючими документами для фізичних осіб є паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Представник клієнта – фізична особа, яка знаходиться за адресою доставки, повідомленою Клієнтом Продавцю, згідно даних Договору публічної оферти та додатками до нього, і за дії якої, щодо приймання та користування товарами та/або послугами, та/або обладнанням Продавця, несе відповідальність Клієнт, на ім’я якого Продавцем було прийнято замовлення відповідно до Договору публічної оферти та додатками до нього.

Сторони – Клієнт та Продавець при спільному згадуванню в тексті цього Договору.

2. Загальні положення.

2.1. Усі права й обов'язки Продавця по даному Договору належать Фізичній особі-підприємцю Федосову О. Л.

2.2.
 Пропозиція, щодо укладення цього Договору, адресована всім фізичним особам, які бажають придбати товар та/або скористатися послугами (комплексним обслуговуванням).

2.3. Невід’ємною частиною до даного Договору є додатки, що розміщені на Сайті Продавця і прямі посилання на які зроблені в даному Договорі.

2.4. Умови цього Договору є обов'язковими для Клієнта.

2.5. Клієнт приймає умови даного Договору з моменту здійснення Клієнтом першого Замовлення Товару. 

2.6. Під час доставки Товару, Продавець та Клієнт підписують видаткову накладну, в якій Клієнт підтверджує факт ознайомлення з цим Договором, дає згоду на його укладання та підтверджує факт ознайомлення з інформацією про Товар в обсязі, який визначений законодавством України.

3. Предмет договору.

3.1. Продавець на умовах цього Договору зобов'язується передавати Товар, а Клієнт зобов'язується своєчасно приймати Товар і оплачувати його вартість, за цінами визначеними Продавцем.

3.2. Клієнт може замовити у Продавця комплексне обслуговування з доставки води та надання супутніх послуг і зобов'язується провести оплату за надані послуги, а Продавець зобов’язується надати послуги в порядку, передбаченому чинним Договором та додатками до нього.

3.3. Істотні умови продажу, а саме: найменування та вартість Товару, строк та вартість доставки узгоджуються сторонами у Замовленні та вказуються в супровідних документах на Товар, що становлять невід’ємну частину Договору.

4.Приймання та скасування замовлень. Інформація про товар.

4.1. Замовлення Клієнтів на придбання Товарів приймаються Продавцем в операційний час:
• заповнення Клієнтом електронної форми замовлення на Cайті www.eden.com.ua (прийняття замовлень - цілодобово, обробка замовлень в операційний час);
• по телефону:

  (044) 222 10 10 (безкоштовно для здійснення дзвінків по Україні з міських номерів)
  2210 (безкоштовно для здійснення дзвінків по Україні з мобільних номерів)
Продавець має право вести звукозапис телефонних розмов з Клієнтом при його зверненні до Продавця, зверненні співробітників Продавця до Клієнта, а також використовувати звукозапис для підтвердження факту такого звернення.
 Клієнт надає Продавцю згоду для здійснення подальшого використання такого звукозапису на розсуд Продавця. Під час спілкування з представниками Продавця, у тому числі  під час доставки і інших випадках, Клієнт зобов’язаний дотримуватися норм суспільної моралі та не створювати представникам Продавця перешкод під час виконанні ними їх прав і обов’язків за цим Договором.

4.2. Продавець забезпечує Клієнтів доступною інформацією про асортимент і ціни на Товари, що пропонуються для продажу, їх споживчі властивості, гарантійні терміни, перелік послуг, що надаються, тарифи на них тощо, а також, на вимогу Клієнта, надає для ознайомлення відповідні супровідні документи на товари, передбачені законодавством (документи, що підтверджують якість товару, сертифікат відповідності державної системи сертифікації, тощо)
.  Інформація про Товар розміщена на Сайті www.eden.com.ua. Укладаючи цей Договір Клієнт свідчить, що він ознайомився з інформацією на Сайті про всі умови передбачені ст. 13, 15 Закону України «Про захист прав споживачів», що він одержав необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформації про Товар, що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору. Клієнт також свідчить, що він мав можливість до першого Замовлення або першої доставки звернутися до Продавця для ознайомлення з інформацією про Товар у місцях, де вона реалізується.

4.3. Під час оформлення Замовлення Клієнт обирає Товар з наявного асортименту, а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію. При цьому, номер мобільного телефону має бути діючим та забезпечувати можливість отримання Клієнтом інформаційних повідомлень.

4.4. Дата та проміжок часу доставки Товару повинні бути узгоджені з Продавцем, одностороннє їх визначення з боку Клієнта не допускається.

4.5. Після оформлення Замовлення, Продавець формує розрахунковий документ та передає інформацію Клієнту для здійснення оплати Товару відповідно до умов цього Договору.

4.6. Клієнт має право скасувати Замовлення, однак, зобов’язаний попередити Продавця про це не пізніше ніж за 3 години до запланованого часу його виконання за телефонами, що вказані на Сайті. Якщо повідомлення про скасування Замовлення здійснено менш ніж за 3 години, Клієнт до передання Товару має право відмовитися від його прийняття за умови відшкодування Продавцеві витрат на доставку Товару за адресою, вказаною Покупцем у Замовленні.

4.7. Клієнт має право змінити час, місце та/або адресу доставки придбаного та/або замовленого Товару, повідомивши про це Продавця не пізніше ніж за 24 години до запланованого часу доставки. Для цього Клієнт зобов’язаний оформити нове Замовлення, після чого попереднє Замовлення втрачає чинність. При цьому датою оформлення Замовлення є дата, вказана у новому замовленні на доставку
.

4.8. Для повернення коштів при скасуванні Замовлення Клієнт має надати до Продавця Заяву про повернення коштів відповідно до Додатку № 2 з доданням копій документів зазначених у цьому Додатку. Для оперативного вирішення питання повернення коштів, заява про повернення коштів може бути надіслана Клієнтом на електронну адресу service@eden.com.ua з доданням скан-копій документів зазначених у Додатку № 2 з подальшим направленням цих документів на паперових носіях як зазначено раніше. Електронний документ вважається одержаним Продавцем з часу надходження Клієнту (автору листа) повідомлення в електронній формі від Продавця про одержання цього електронного документа.

5. Ціна договору і Товару. Порядок розрахунків. Акції.

5.1. Ціна договору становить сукупність всіх платежів, які здійснює Клієнт на користь Продавця за придбаний Товар.

5.2. Ціна Товару визначається згідно чинного на дату здійснення Замовлення Товару Прайс - листу Продавця та/або може бути обумовлена іншими укладеними між сторонами договорами.

5.3. Клієнт оплачує товар Продавця в той же день, коли було оформлено замовлення на підставі рахунку-фактури або в момент здійснення адресної доставки, відповідно до видаткової накладної за цінами, вказаними у видатковій накладній.

5.4. Способи оплати Товарів, які допускаються по даному Договору:

5.4.1. Готівкова оплата в порядку визначеному законодавством України;

5.4.2. Безготівкова оплата шляхом оплати замовлення:
• через установу банку;
• за допомогою сервісу iPay;
інші сервіси оплати, які може підтримувати/використовувати Продавець та Клієнт.

5.5. Продавець може надавати відстрочку або розстрочку оплати Товару за попереднім погодженням із Клієнтом. У цьому випадку погоджений графік розрахунку вноситься до специфікації.

5.6. Клієнт може здійснити передплату за Товар, що буде постачатися у майбутньому, при цьому такі кошти будуть зараховуватись як оплата за товар по вартості на момент замовлення. У разі якщо у момент Замовлення  вартість товару змінилася, Клієнт зобов’язаний у момент доставки оплати різницю на яку змінилась вартість товару.

5.7. На вимогу Продавця, Клієнт зобов‘язаний надати копії паспорта або інших документів, що засвідчують особу, для можливості верифікації Клієнта.  Така верифікація Клієнта здійснюватиметься Продавцем у момент поставки та/або оплати товарів.

5.8. У випадку порушення Клієнтом зобов’язань, передбачених п. 5.3. Клієнт сплачує на користь Продавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується неустойка, за кожен день прострочення виконання цього зобов’язання від вартості поставленого Товару.

5.9.
 У випадку замовлення Клієнтом доставки Товару на адресу, яка не входить в Територію надання послуг з доставки, вартість такої доставки сплачується Клієнтом окремо, в разі надання згоди на таку доставку Продавцем.

5.10
. Продавець має право змінювати Прайс – лист, шляхом розміщення таких змін на Сайті, які набувають чинності з моменту їх розміщення . Замовлення виконується Продавцем, відповідно до Прайс – листа, який був чинний на момент здійснення Замовлення, але за умовою, що Покупцем до моменту відвантаження (передачі) Товару у визначений у Замовленні строк здійснена оплата. Якщо Покупець до визначеного у Замовленні строку не здійснює оплату (порушує строк), оплата Товару при його відвантаженні здійснюється за цінами чинного на момент відвантаження Прайс-листа. 

5.
11Якщо Клієнт здійснив Замовлення по оновлених цінах уразі зміни Прайс – листа, то така його дія підтверджує його погодження із зміною ціни.

5.12
. Продавець має право змінювати Прайс–лист на підставі змін складу та розміру витрат на виготовлення або придбання Товару, зміни кон’юнктури ринку, зміни податкового законодавства, зміни власної маркетингової та/або рекламної політики. 

5.13
. Продавець має право встановлювати умови знижок та бути організатором акцій щодо Товару та доводити їх до відома Клієнтів шляхом розміщення інформації на Сайті та іншими способами встановленими законодавством України (направленням електронного листа на e-mail, sms-повідомлення, повідомлення через програму Viber та/або через інші програми інформування на номер мобільного телефону, що був вказаний Клієнтом, направленням письмового повідомлення на адресу, зазначену Клієнтом та ін.).

5.14. Умови акції (територія проведення, порядок прийняття та припинення участі в ній, зміна її умов) визначаються Продавцем самостійно.

5.15
. Для Клієнта діють умови Акції, які діяли на момент здійснення замовлення, навіть якщо замовлення ще не доставлене. У випадку застосування знижки на продукцію, або надання продукції Клієнту згідно умов Акції, Клієнт отримує продукцію Продавця за цінами, вказаними у видатковій накладній.

 

5.16. Оплата товару здійснюється Клієнтом до моменту отримання товару – при оплаті готівкою. У випадку оплати товару шляхом безготівкового розрахунку строк оплати складає 3 (три) банківських днів з дати отримання Клієнтом рахунку від Продавця.

 

5.17. У випадку порушення строку оплати за цим Договором, Клієнт сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, за кожен день прострочення та за увесь період прострочення.

 

6. Доставка та перевірка Товарів. Перехід права власності.

 

6.1. Продавець здійснює доставку товару Клієнту за адресою, узгодженою в Замовленні, за власний рахунок у визначений сторонами час. Витрати на доставку підлягають відшкодуванню з підстав зазначених в п. 4.6. Договору. 

6.2. Продавець погоджує з Клієнтом
строк доставки замовлення. Клієнт може отримувати інформаційні повідомлення про строк доставки в день замовлення або зміну строку доставки, якщо останнє погоджено з Клієнтом.

6.3. За адресою доставки Товару, представник Продавця на підставі підтверджуючих документів встановлює особу Клієнта або його представника і передає йому товар з підписанням первинних документів.
Наявність у фізичної особи (яка приймає Товар або здійснює операції з тарою або обладанням) накладної завіреної підписом Клієнта із зазначенням в такій накладній повного імені такої уповноваженої особи є підтвердженням повноважень цієї фізичної особи на отримання товарно-матеріальних цінностей, зазначених в накладній, та/або здійснення операцій з тарою або обладнанням.

6.4. Покупець забезпечує можливість прийняття особисто та/або його уповноваженим представником (з наданням йому права підпису документів від свого імені при цьому залишаючись відповідальним перед Продавцем),
замовленого Товару та/або послуг, в проміжок часу, що був повідомлений Продавцем для доставки. 

6.5. Продавець має право змінювати дату та/або час доставки Замовлення Клієнту у випадку виникнення непередбачуваних обставин, які безпосередньо впливають на можливість доставки Товару Клієнту, зокрема, але не виключно
, у випадку дорожньо-транспортної пригоди, аварій на виробництві, складних погодних умов та інших, попередньо повідомивши про це Клієнта. Зазначена зміна не є підставою для притягнення Продавця до відповідальності та вважається форс-мажором. Продавець також не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку, якщо порушення цього Договору виникло внаслідок технічних збоїв у роботі апаратних і програмних засобів (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв’язку, збої програмного забезпечення, технічні збої у роботі каналів зв’язку й інші ситуації), які сталися не з вини Продавця.

6.6. Продавець має право відмовитися від виконання Замовлення або його прийняття, у випадку порушення Клієнтом своїх зобов’язань і відновити його лише з моменту повного їх виконання Клієнтом.

6.7. В разі відповідності зовнішнього вигляду Товару, комплектності та якості, вказаним в Замовленні на доставку, Клієнт підписує видаткову накладну на доставку товару і отримує Товар, що свідчить про відсутність претензій у Клієнта стосовно наведеного. Клієнт має право доручати право підпису документів у правовідносинах із Продавцем від свого імені своїм представникам та/або третім особам. При цьому відповідальність за дії таких осіб, а також усі ризики, що можуть виникнути через їхні дії, несе виключно Клієнт. Відповідальним перед Продавцем залишається Клієнт.

6.8. У випадку відмови Клієнта від прийняття доставленого Товару (або його частини) з підстав його невідповідності, який вказаний у Замовленні, або його пошкодження, Продавець здійснює заміну або додаткову доставку замовленого Товару за власний рахунок протягом узгодженого сторонами строку.

6.9. Послуги з доставки Товару вважаються наданими з моменту підписання Клієнтом видаткової накладної. 

6.10. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення (пошкодження) або
втрати Товару переходять від Продавця до Клієнта з моменту фактичної передачі Товару Клієнту, що засвідчується підписом Клієнта у видатковій накладній, або іншого документу, що до неї прирівнюється.

7. Тара та упаковка.

7.1. Вода питна негазована фасована відпускається в спеціальній тарі - бутлях, яка підлягає поверненню. Бутель є тарою для зберігання виключно продукції Продавця – ТМ «Райське джерело».

7.2. Спеціальна тара залишається у власності Продавця і є зворотною тарою, і на умовах відповідального зберігання передається Клієнту. Тара повертається Продавцю в чистому, непошкодженому та придатному для використання стані.

7.3. При
кожному постачанні Товару сплачується заставна вартість відповідної кількості тари, яка залишається у володінні Клієнта у розмірі, визначеному на Сайті, або сторонами узгоджується обмін на аналогічну тару придатного товарного вигляду, що зазначається в акті прийому-передачі тари. При наступних постачаннях води здійснюється еквівалентний кількісний обмін пустої тари на заповнену або в іншому узгодженому сторонами кількісному виразі.

У випадку зміни розміру заставної вартості Продавцем, новий її розмір публікується на Сайті та застосовується Сторонами з дати такої публікації. Якщо розмір заставної вартості збільшився, Клієнт зобов’язаний доплатити заставну вартість із розрахунку кількості переданої йому тари протягом 5 днів  з дати збільшення заставної вартості. Заставна вартість за зворотну тару повертається Клієнту у випадку заміни зворотної тари аналогічною тарою або повернення Клієнтом зворотної тари згідно умов цього Договору. Продавець має право відшкодувати вартість пошкодженої, знищеної або втраченої зворотної тари із заставної вартості,  діючої станом на дату виявлення такого пошкодження знищення або втрати. Під пошкодженнями розуміється будь-які фізичні чи хімічні зміни, які не є нормальним зносом, через що зменшилася вартість зворотної тари або її властивості, та/або такі зміни, які є нормальним зносом, проте не пов’язані із використанням тари за її цільовим призначенням - зберіганням виключно продукції Продавця – ТМ «Райське джерело», та/або такі зміни, що пов’язані із недотриманням Клієнтом технічних умов використання зворотної тари, у тому числі медико-біологічні забруднення (пліснява тощо). Заставна вартість тари вважатиметься зарахованою в рахунок відшкодування вартості пошкодженої, знищеної або втраченої тари з дати отримання Клієнтом повідомлення Продавця про таке зарахування.


7.4.
 Клієнт зобов’язується дотримуватися правил експлуатації тари, та своєчасно здавати тару, що є власністю Продавця для здійснення умов її використання, інвентаризації, а також з метою її профілактики, строки яких самостійно визначатиме Продавець. За будь-яких обставин Клієнт зобов’язується повернути  тару Продавцю до закінчення  60 (шістдесяти) календарних днів з дати доставки.  Продавець має право вимагати дострокового повернення тари, така вимога повинна бути виконана Клієнтом впродовж 5 календарних днів з моменту звернення Продавця. У разі невиконання Клієнтом вимоги з повернення тари, та/або неповернення тари у зазначений вище строк, Продавець має право зарахувати заставну вартість у рахунок компенсації вартості тари. Якщо заставна вартість тари на момент неповернення нижча від балансової вартості такої тари, то Клієнт зобов’язаний оплатити різницю такої вартості. В такому випадку зворотна тара вважатиметься проданою Клієнту з дати отримання ним повідомлення від Продавця про зарахування за ціною заставної вартості встановленої станом на дату такого повідомлення

Якщо Продавцем не зараховано заставну вартість в рахунок продажу тари як зазначено вище, така тара автоматично вважатиметься проданою Клієнту з дати закінчення дванадцятимісячного строку з дати її передачі Клієнту, за ціною заставної вартості, встановленої станом на дату закінчення зазначеного строку.


7.5.
 Клієнт відшкодовує Продавцю збитки, що виникли внаслідок дій або бездіяльності Клієнта та/або представників чи співробітників у випадку пошкодження, втрати або знищення тари.

7.6. Рух тари, залишок до і після поставки вказується в Акті прийому-передачі тари, що є невід’ємною частиною видаткової накладної. Клієнт заявляє, що своїм підписом та/або підписом свого представника на цьому документі він підтверджує, що зазначена в ній кількість тари дійсно перебуває у нього на залишку і не повернута Продавцю.

8. Обмін та повернення товарів. Розгляд претензій.

8.1. Споживання (користування) Товаром здійснюється виключно протягом строку його придатності.

8.2. Вимоги (претензії) Клієнтів, які є фізичними особами - споживачами, щодо обміну та повернення придбаних Товарів розглядаються Продавцем в порядку, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

8.3. Вимоги (претензії) Клієнтів суб'єктів господарювання щодо обміну та повернення придбаних Товарів розглядаються Продавцем, відповідно до умов цього Договору, а в частині, що не врегульовано ним, відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.

8.4. Клієнт зобов'язаний повідомити Продавця про порушення умов цього Договору щодо кількості, асортименту, комплектності, тари та (або) упаковки Товару під час підписання видаткової накладної
.


8.5.
 Вимога про порушення умов цього Договору щодо якості Товару може бути пред'явлена Клієнтом у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».  Зразок заяви про організацію проведення експертизи міститься у Додатку №3. 

8.6.
 Під час виробництва партії Товару, Продавцем відбирається та опломбовується арбітражна проба, яка зберігається протягом 90 (дев’яноста) календарних днів. Арбітражна проба – це проба , виготовлена одночасно та ідентично партії Товару і призначена для використання у разі виникнення розбіжностей щодо встановлення якості товару (води). Якщо претензія Клієнта стосується якості Товару, який був поставлений раніше ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів, використовується найближча за строком арбітражна проба. Арбітражна проба зберігається у Продавця. У разі пред’явлення претензії Клієнтом, щодо якості Товару, Продавець протягом 3 робочих днів надає арбітражні проби установі, яка має право на проведення досліджень щодо якості води, з метою проведення аналізу для підтвердження обґрунтованості претензії. Перелік таких установ Продавець визначає самостійно. Якщо Продавець не надає арбітражної проби або іншої інформації, необхідної для провдення  дослідження (експертизи) протягом 14 днів з дати звернення Клієнта, Клієнт має право самостійно звернутися до визначеної Продавцем установи, або до будь-якої іншої установи, яка має право на проведення досліджень щодо якості води. Крім того, Клієнт зобов’язується надати Продавцю Товар, який він вважає неякісним для направлення такого Товару до зазначеної установи. Вимога Клієнта про заміну неякісного Товару підлягає задоволенню, протягом чотирнадцяти днів або в інший більш тривалий строк, взалежності від дати отримання о результатів проведеного дослідження. У разі підтвердження дослідженням невідповідності якості Товару, Продавець зобов'язаний прийняти Товар неналежної якості від Клієнта і задовольнити його вимоги про заміну Товару. Цим пунктом Клієнт підтверджує свою згоду врегулювання спору, щодо якості води та проведення дослідження (експертизи) у зазначеному порядку. Зразок звернення про заміну Товару на аналогічний міститься у Додатку № 4. 

8.
7. Оплата послуг з дослідження здійснюється наступним чином: у разі виявлення неналежної якості Товару оплата здійснюється Продавцем, у разі виявлення належної якості Товару - оплата здійснюється Клієнтом.

8.
8. Відповідальність Продавця перед Клієнтом обмежується документально підтвердженими реальними збитками, що виникли у Клієнта внаслідок умисних неправомірних дій або бездіяльності Продавця. Упущена вигода Продавцем не відшкодовується.

9. Захист персональних даних.

9.1. Ця стаття регулює відносини Сторін, що пов'язані із захистом і обробкою персональних даних - відомостей чи сукупність відомостей про Сторону, і спрямована на захист прав Сторін у зв'язку з такою обробкою. 

9.2. Під обробкою персональних даних Сторони розуміють будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

9.3. Кожна із Сторін укладаючи цей Договір добровільно дає повну згоду на обробку її персональних даних іншою Стороною будь-яким способом з метою виконання цього Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

9.4. Кожна із Сторін гарантує, що відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» вона є власником або повноважним розпорядником персональних даних, які вона передає іншій Стороні. Сторони погоджують, що така передача персональних даних здійснюється безоплатно, як третій особі, згідно Закону України «Про захист персональних даних». 

9.5. Сторони гарантують, що вони беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

10. Конфіденційність.

10.1. Клієнт зобов’язується дотримуватися конфіденційності щодо предмету, змісту і ходу виконання цього Договору.

1
0.2. Клієнт зобов’язується не розголошувати третім особам інформацію, отриману ним від Продавця у зв’язку з виконанням Договору

1
0.3. Клієнт зобов’язується використовувати інформацію, отриману від Продавця у зв’язку з виконанням Договору, виключно з метою виконання Договору.

1
0.4. Клієнт зобов’язується вживати всіх заходів для захисту конфіденційної інформації, отриманої від Продавця у зв’язку з виконанням Договору. 

1
0.5. У зв'язку з укладанням цього Договору Клієнт надає згоду на обмеження свободи інформаційної діяльності, що випливає з Закону України «Про інформацію».

1
0.6. Зобов’язання конфіденційності залишаються чинними протягом 10 (десять) наступних років від дати припинення чинності цього Договору.

11. Строк дії договору. Укладення, зміна та розірвання Договору. Інші умови.

11.1. Цей договір є безстроковим та діє до повного виконання сторонами обов’язків, передбачених цим договором.

1
1.2. Клієнт підтверджує, що він до укладання цього Договору ознайомився з його умовами, погоджується з ними та свідомо, без примусу, уклав цей Договір.

1
1.3. Оферта (пропозиція на укладення цього договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Продавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. 

1
1.4. Цей договір укладається виключно шляхом прийняття (акцепту) Клієнтом пропозиції на укладення цього договору, що містить всі істотні умови, без укладення єдиного документу, в простій письмовій формі.

1
1.5. Продавець має право змінювати умови Договору шляхом розміщення таких змін на Сайті, які набувають чинності через 10 календарних днів з моменту їх розміщення, крім умов, зазначених в п.5.8. цього Договору, які набувають чинності згідно умов зазначеного пункту. Клієнту надається право на розірвання (відмову) від Договору до моменту набуття чинності таких Змін відповідно до п. 12.6.2., 12.7. 

1
1.6. Цей Договір може бути припинено або розірвано:

1
1.6.1. з підстав та в порядку передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України;

1
1.6.2. у випадку незгоди зі зміною Продавцем його умов (крім п.5.8. цього Договору), повідомивши про це Продавця до моменту набуття цими змінами чинності. У випадку відсутності з боку Клієнта ініціювання розірвання Договору протягом 10 днів з дати опублікування змін, Клієнт вважається таким, що погодив і прийняв зміни до Договору публічної оферти та/або додатків до нього;

 

11.6.3. з боку Продавця в односторонньому порядку у випадку порушення Клієнтом цього Договору, при цьому Клієнт не звільняється від зобов’язання оплати фактично отриманого Товару та користування обладнанням, а також від відшкодування збитків, що були завдані Продавцю, і виникли внаслідок дій Клієнта або його бездіяльності. В даному випадку цей Договір вважатиметься припиненим з дати, зазначеної в повідомленні Продавця про припинення дії цього Договору, надісланому на адресу Клієнта.

11.7.
 У випадку ініціювання розірвання (відмови) від Договору, Клієнт зобов’язаний виконати всі зобов’язання перед Продавцем, у тому числі провести повний розрахунок за надані послуги та повернути обладнання і зворотну тару, що належить Продавцю.

11.8.
 Клієнт, укладаючи цей Договір, добровільно дає повну згоду на обробку його персональних даних Продавцем будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення його персональних даних з метою виконання цього Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.

11.9. Сторони домовились про можливість використання Продавцем  факсимільного відтворення підписів при підписанні видаткових накладних, актів, рахунків, інших документів, що потребують підписів Продавця в рамках виконання цього Договору. При цьому факсимільне відтворення підпису, матиме таку ж  силу як і власноручний підпис.

11.10. За зверненням Клієнта документ, підписаний Постачальником з використанням факсимільного відтворення підпису, може бути виданий додатково (замінений на) документ з власноручним підписом.

11.11. Зразок підпису Продавця:


11.12. Всі інші питання, які прямо не вказані в Договорі, регулюються додатками до нього,  а в частині, що не врегульовано Договором та додатками - положеннями чинного законодавства України.

12. Юридична адреса та реквізити.

Продавець: 

Фізична особа-підприємець Федосов Олексій Леонідович
Адреса: 01021, м.Київ, вул.Кловський узвіз, буд. 14-Б

ІПН 2774600694

Рахунок UA303052990000026002026818835

в АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ, МФО 305299

Платник Єдиного Податку 3 група (5%), без ПДВ