Заказ води    Договор

Договор

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ ДП Райське Джерело

№ 161021 від 21.10.2016.

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
щодо комплексного забезпечення продажу фасованої води та супутніх товарів

 

Цей договір є договором публічної оферти (далі - Договір), складений відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, за яким ДП «Райське Джерело» бере на себе обов'язок здійснювати продаж товарів та надавати послуги кожному, хто до нього звернеться на умовах та в порядку визначених в ньому.

При замовленні товарів (послуг) за даним Договором, Клієнт приймає його умови і зобов'язується діяти в рамках визначених ним прав та обов'язків сторін. Якщо між Клієнтом та Продавцем до моменту укладання цього Договору вже був укладений будь-який договір про продаж фасованої води або оренди обладнання, гарантійний платіж, заставна вартість, або авансові платежі, які були сплачені Клієнтом за зазначеними договорами зберігають чинність за цим Договором.

Терміни, які вживаються в договорі:

«Продавець» - ДП «Райське джерело», як суб’єкт підприємницької діяльності.

«Товар» - товар, продукція (в т.ч. фасована питна вода), послуги, які пропонуються для продажу Продавцем.

«Доставка» - послуга по адресній доставці Товару на адресу визначену Клієнтом, яку надає Продавець.

«Замовлення» - дії Клієнта щодо вибору та придбання Товару, а саме: замовлення товару в певній кількості, різновиді; та підтвердження заявки по телефону; вибір способу доставки Товару; оплата Товару.

«Клієнт» - фізична особа або юридична особа, яка уклала цей Договір.

«Комплексне обслуговування» - комплекс послуг, що надається Продавцем з продажу фасованої води та супутніх товарів; адресної доставки; продажу, надання в оренду та обслуговування обладнання для розливу води; продаж та доставка інших товарів.

«Обладнання» - обладнання з розливу, охолодження та підігріву фасованої води.

«Послуги» - послуги, які надаються Продавцем з доставки товарів, надання обладнання в оренду та сервісне обслуговування обладнання тощо.

«Сайт» - електронна система реалізації Товарів, розміщена і відкрита для доступу Клієнта(ів) в мережі Інтернет на сайті www.eden.com.ua.

«Територія обслуговування» – територія в межах якої Продавець здійснює доставку товару та/або надання послуг, визначена в додатку № 1 «Карта покриття», що є невід’ємною частиною даного Договору.

«Споживач» - фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності, та яка придбаває або має намір придбати Товар у Продавця для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

«Оголошення ціни» - визначення Продавцем ціни Товару в Прайс - листі, якій розміщено на Сайті Продавця.

«Операційний час» - це частина робочого дня, на протязі якої приймаються та обробляються Замовлення від Клієнтів. Інформація про Операційний час розміщена на сайті www.eden.com.ua та може самостійно змінюватися Продавцем відповідно до його внутрішнього трудового розпорядку.

Ідентифікація клієнта – встановлення особи Клієнта до здійснення доставки та/або під час здійснення доставки товарів та/або надання послуг Продавцем за адресою доставки Клієнта на підставі надання ним або його представником копії паспорту та індивідуального податкового номеру Клієнта, а для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – шляхом надання представником або співробітником юридичної особи або фізичної особи-підприємця свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, документів із відомостями про систему оподаткування юридичної особи або фізичної особи-підприємця та документів, що підтверджують повноваження представника на прийом товарів та/або послуг Продавця від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Підтверджуючі документи – документи, що підтверджують особу Клієнта. Підтверджуючими документами для фізичних осіб є паспорт та індивідуальний податковий номер. Підтверджуючими документами для фізичних осіб-підприємців є паспорт, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та документ про систему оподаткування. Підтверджуючими документами для юридичних осіб є свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи платником ПДВ/або витяг з реєстру платників ПДВ, виписка з ЄДР, перша сторінка Статуту юридичної особи, яка підтверджує право підпису договорів керівником цієї юридичної особи, відомості про банківські реквізити юридичної особи.

Представник клієнта – фізична особа, яка знаходиться за адресою доставки, повідомленою Клієнтом Продавцю, згідно даних Договору публічної оферти та додатками до нього, і за дії якої, щодо приймання та користування товарами та/або послугами, та/або обладнанням Продавця, несе відповідальність Клієнт, на ім’я якого Продавцем було прийнято замовлення відповідно до Договору публічної оферти та додатками до нього.

Профілактика обладнання – комплекс заходів/робіт з усунення вапняних відкладень (накипу) усередині кулера/керамічної ємності і дезінфекція внутрішніх ємностей, що дозволяє істотно збільшити термін корисної дії кулера/керамічної ємності . Профілактика обладнання здійснюється Продавцем на умовах та у строк, що визначені Договором публічної оферти та додатками до нього.
2.1. Усі права й обов'язки Продавця по даному Договору належать Дочірньому підприємству «Райське Джерело».

2.2. Пропозиція, щодо укладення цього Договору, адресована всім юридичним та фізичним особам, які бажають придбати товар та/або скористатися послугами (комплексним обслуговуванням).

2.3. Невід’ємною частиною до даного Договору є додатки, що розміщені на Сайті Продавця і прямі посилання на які зроблені в даному Договорі.

2.4. Умови цього Договору є обов'язковими для Клієнта.

2.5. Клієнт приймає умови даного Договору з моменту здійснення Клієнтом першого Замовлення Товару. 

2.6. Під час доставки Товару, Продавець та Клієнт підписують видаткову накладну, в якій Клієнт підтверджує факт ознайомлення з цим Договором, дає згоду на його укладання та підтверджує факт ознайомлення з інформацією про Товар в обсязі, який визначений законодавством України.
3.1. Продавець на умовах цього Договору зобов'язується передавати Товар, а Клієнт зобов'язується своєчасно приймати Товар і оплачувати його вартість, за цінами визначеними Продавцем.

3.2. Клієнт може замовити у Продавця комплексне обслуговування з доставки води та надання супутніх послуг і зобов'язується провести оплату за надані послуги, а Продавець зобов’язується надати послуги в порядку, передбаченому чинним Договором та додатками до нього.

3.3. Істотні умови продажу, а саме: найменування та вартість Товару, строк та вартість доставки узгоджуються сторонами у Замовленні та вказуються в супровідних документах на Товар, що становлять невід’ємну частину Договору.
4.1. Замовлення Клієнтів на придбання Товарів приймаються Продавцем в операційний час:
• заповнення Клієнтом електронної форми замовлення на Cайті www.eden.com.ua (прийняття замовлень - цілодобово, обробка замовлень в операційний час);
• по телефону:
o (044) 222 10 10 (безкоштовно для здійснення дзвінків по Україні з міських номерів)
o 2210 (безкоштовно для здійснення дзвінків по Україні з мобільних номерів)
Продавець має право вести звукозапис телефонних розмов з Клієнтом при його зверненні до Продавця, зверненні співробітників Продавця до Клієнта, а також використовувати звукозапис для підтвердження факту такого звернення. Клієнт надає Продавцю згоду для здійснення подальшого використання такого звукозапису на розсуд Продавця. Під час спілкування з представниками Продавця, у тому під час доставки і інших випадках, Клієнт зобов’язаний дотримуватися норм суспільної моралі та не створювати представникам Продавця перешкод під час виконанні ними їх прав і обов’язків за цим Договором.

4.2. Продавець забезпечує Клієнтів доступною інформацією про асортимент і ціни на Товари, що пропонуються для продажу, їх споживчі властивості, гарантійні терміни, перелік послуг, що надаються, тарифи на них тощо, а також, на вимогу Клієнта, надає для ознайомлення відповідні супровідні документи на товари, передбачені законодавством (документи, що підтверджують якість товару, сертифікат відповідності державної системи сертифікації, тощо). Інформація про Товар розміщена на Сайті www.eden.com.ua. Укладаючи цей Договір Клієнт свідчить, що він ознайомився з інформацією на Сайті про всі умови передбачені ст. 13, 15 Закону України «Про захист прав споживачів», що він одержав необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформації про Товар, що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору. Клієнт також свідчить, що він мав можливість до першого Замовлення або першої доставки звернутися до Продавця для ознайомлення з інформацією про Товар у місцях, де вона реалізується.

4.3. Під час оформлення Замовлення Клієнт обирає Товар з наявного асортименту, а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію. При цьому, номер мобільного телефону має бути діючим та забезпечувати можливість отримання Клієнтом інформаційних повідомлень.

4.4. Дата та проміжок часу доставки Товару повинні бути узгоджені з Продавцем, одностороннє їх визначення з боку Клієнта не допускається.

4.5. Після оформлення Замовлення, Продавець формує розрахунковий документ та передає інформацію Клієнту для здійснення оплати Товару відповідно до умов цього Договору.

4.6. Клієнт має право скасувати Замовлення, однак, зобов’язаний попередити Продавця про це не пізніше ніж за 3 години до запланованого часу його виконання за телефонами, що вказані на Сайті. Якщо повідомлення про скасування Замовлення здійснено менш ніж за 3 години, Клієнт до передання Товару має право відмовитися від його прийняття за умови відшкодування Продавцеві витрат на доставку Товару за адресою, вказаною Покупцем у Замовленні.

4.7. Клієнт має право змінити час, місце та/або адресу доставки придбаного та/або замовленого Товару, повідомивши про це Продавця не пізніше ніж за 24 години до запланованого часу доставки. Для цього Клієнт зобов’язаний оформити нове Замовлення, після чого попереднє Замовлення втрачає чинність. При цьому датою оформлення Замовлення є дата, вказана у новому замовленні на доставку, а ціна доставки може бути перерахована на умовах договору доставки.

4.8. Для повернення коштів при скасуванні Замовлення Клієнт має надати до Продавця Заяву про повернення коштів відповідно до Додатку № 2 з доданням копій документів зазначених у цьому Додатку. Для оперативного вирішення питання повернення коштів, заява про повернення коштів може бути надіслана Клієнтом на електронну адресу service@eden.com.ua з доданням скан-копій документів зазначених у Додатку № 2 з подальшим направленням цих документів на паперових носіях як зазначено раніше. Електронний документ вважається одержаним Продавцем з часу надходження Клієнту (автору листа) повідомлення в електронній формі від Продавця про одержання цього електронного документа.
5.1. Ціна договору становить сукупність всіх платежів, які здійснює Клієнт на користь Продавця за придбаний Товар.

5.2. Ціна Товару визначається згідно чинного на дату здійснення Замовлення Товару Прайс - листу Продавця та/або може бути обумовлена іншими укладеними між сторонами договорами.

5.3. Клієнт оплачує товар Продавця в той же день, коли було оформлено замовлення на підставі рахунку-фактури або в момент здійснення адресної доставки, відповідно до видаткової накладної за цінами, вказаними у видатковій накладній. Для юридичних осіб за умови безготівкової форми оплати оплата вартості товарів/послуг здійснюється не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту поставки.

5.4. Способи оплати Товарів, які допускаються по даному Договору:

5.4.1. Готівкова оплата в порядку визначеному законодавством України;

5.4.2. Безготівкова оплата шляхом оплати замовлення:
• через установу банку;
• за допомогою сервісу iPay;
• Інші сервіси оплати, які може підтримувати/використовувати Продавець та Клієнт.

5.5. Продавець може надавати відстрочку або розстрочку оплати Товару за попереднім погодженням із Клієнтом. У цьому випадку погоджений графік розрахунку вноситься до специфікації.

5.6. У випадку порушення Клієнтом зобов’язань, передбачених п. 5.3. Клієнт сплачує на користь Продавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується неустойка, за кожен день прострочення виконання цього зобов’язання від вартості поставленого Товару.

5.7. У випадку замовлення Клієнтом доставки Товару на адресу, яка не входить в Територію надання послуг з доставки, вартість такої доставки сплачується Клієнтом окремо, в разі надання згоди на таку доставку Продавцем.

5.8. Продавець має право змінювати Прайс – лист, шляхом розміщення таких змін на Сайті, які набувають чинності з моменту їх розміщення . Замовлення виконується Продавцем, відповідно до Прайс – листа, який був чинний на момент здійснення Замовлення, але за умовою, що Покупцем до моменту відвантаження (передачі) Товару у визначений у Замовленні строк здійснена передоплата. Якщо Покупець до визначеного у Замовленні строку не здійснює передоплату (порушує строк), оплата Товару при його відвантаженні здійснюється за цінами чинного на момент відвантаження Прайс-листа. 

5.9. У разі зміни Прайс – листу, та у зв’язку з тим, що цей Договір укладений на невизначений строк, за умови дотримання Продавцем п. 5.3., Клієнту надається право на розірвання (відмову) від Договору до моменту набуття чинності таких Змін. У будь-якому випадку, якщо Клієнт здійснив Замовлення по оновлених цінах, то така його дія підтверджує його погодження із зміною ціни та не потребує письмового повідомлення.

5.10. Продавець має право змінювати Прайс–лист на підставі змін складу та розміру витрат на виготовлення або придбання Товару, зміни кон’юнктури ринку, зміни податкового законодавства, зміни власної маркетингової та/або рекламної політики. 

5.11. Продавець має право встановлювати умови знижок та бути організатором акцій щодо Товару та доводити їх до відома Клієнтів шляхом розміщення інформації на Сайті та іншими способами встановленими законодавством України (направленням електронного листа на e-mail, sms-повідомлення на номер мобільного телефону, що був вказаний Клієнтом, направленням письмового повідомлення на адресу, зазначену Клієнтом та ін.).

5.12. Умови акції (територія проведення, порядок прийняття та припинення участі в ній, зміна її умов) визначаються Продавцем самостійно.

5.13. Для Клієнта діють умови Акції, які діяли на момент здійснення замовлення, навіть якщо замовлення ще не доставлене. У випадку застосування знижки на продукцію, або надання продукції Клієнту згідно умов Акції, Клієнт отримує продукцію Продавця за цінами, вказаними у видатковій накладній.
6.1. Продавець здійснює доставку товару Клієнту за адресою, узгодженою в Замовленні, за власний рахунок у визначений сторонами час. Витрати на доставку підлягають відшкодуванню з підстав зазначених в п. 4.6. Договору. 

6.2. Продавець погоджує з Клієнтом інтервал доставки замовлення. Клієнт може отримувати інформаційні повідомлення про інтервал доставки в день замовлення або зміною інтервалу доставки, якщо останнє погоджено з Клієнтом.

6.3. За адресою доставки Товару, представник Продавця на підставі підтверджуючих документів встановлює особу Клієнта або його представника і передає йому товар з підписанням первинних документів. Якщо Клієнтом є юридична особа, проставлення печатки на первинних документах є обов’язковим для Клієнта. Наявність у фізичної особи (яка приймає Товар або здійснює операції з тарою або обладнанням) накладної завіреної печаткою Клієнта - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, в силу «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» є підтвердженням повноважень цієї фізичної особи. Якщо Клієнтом є фізична особа не підприємець, наявність у фізичної особи (яка приймає Товар або здійснює операції з тарою або обпаданням) накладної завіреної підписом Клієнта є підтвердженням повноважень цієї фізичної особи.

6.4. Покупець забезпечує можливість прийняття особисто та/або його уповноваженим представником (з наданням йому права підпису документів від свого імені при цьому залишаючись відповідальним перед Продавцем), Замовлення, в проміжок часу, що був повідомлений Продавцем для доставки. 

6.5. Продавець має право змінювати дату та/або час доставки Замовлення Клієнту у випадку виникнення непередбачуваних обставин, які безпосередньо впливають на можливість доставки Товару Клієнту, зокрема, але не виключно у випадку дорожньо-транспортної пригоди, аварій на виробництві, складних погодних умов та інших, попередньо повідомивши про це Клієнта. Зазначена зміна не є підставою для притягнення Продавця до відповідальності та вважається форс-мажором. Продавець також не несе відповідальності перед Клієнтом у випадку, якщо порушення цього Договору виникло внаслідок технічних збоїв у роботі апаратних і програмних засобів (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв’язку, збої програмного забезпечення, технічні збої у роботі каналів зв’язку й інші ситуації), які сталися не з вини Продавця.

6.6. Продавець має право відмовитися від виконання Замовлення або його прийняття, у випадку порушення Клієнтом своїх зобов’язань і відновити його лише з моменту повного їх виконання Клієнтом.

6.7. В разі відповідності зовнішнього вигляду Товару, комплектності та якості, вказаним в Замовленні на доставку, Клієнт підписує видаткову накладну на доставку товару і отримує Товар, що свідчить про відсутність претензій у Клієнта стосовно наведеного. Клієнт має право доручати право підпису документів у правовідносинах із Продавцем від свого імені своїм представникам та/або третім особам. При цьому відповідальність за дії таких осіб, а також усі ризики, що можуть виникнути через їхні дії, несе виключно Клієнт. Відповідальним перед Продавцем залишається Клієнт.

6.8. У випадку відмови Клієнта від прийняття доставленого Товару (або його частини) з підстав його невідповідності, який вказаний у Замовленні, або його пошкодження, Продавець здійснює заміну або додаткову доставку замовленого Товару за власний рахунок протягом узгодженого сторонами строку.

6.9. Послуги з доставки Товару вважаються наданими з моменту підписання Клієнтом видаткової накладної. 

6.10. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення (пошкодження) Товару переходять від Продавця до Клієнта з моменту фактичної передачі Товару Клієнту, що засвідчується підписом Клієнта у видатковій накладній, або іншого документу, що до неї прирівнюється.
7.1. Фасована вода відпускається в спеціальній тарі - бутлях, яка підлягає поверненню. Бутель є тарою для зберігання виключно продукції Продавця – ДП «Райське джерело».

7.2. Спеціальна тара залишається у власності Продавця і є зворотною тарою, і на умовах відповідального зберігання передається Клієнту. Тара повертається Продавцю в чистому, непошкодженому та придатному для використання стані.

7.3. При першому постачанні Товару сплачується заставна вартість відповідної кількості тари або сторонами узгоджується обмін на аналогічну тару придатного товарного вигляду, що зазначається в акті прийому-передачі тари. При наступних постачаннях фасованої води здійснюється еквівалентний кількісний обмін пустої тари на заповнену або в іншому узгодженому сторонами кількісному виразі. Заставна вартість за зворотну тару повертається Клієнту у випадку заміни зворотної тари аналогічною тарою або у разі розірвання Договору. Продавець має право користуватися коштами, що були внесені як заставна вартість зворотної тари, безоплатно протягом терміну дії Договору. Продавець має право відшкодувати вартість пошкодженої або знищеної зворотної тари із заставної вартості, сплаченої Клієнтом. Під пошкодженнями розуміється будь-які фізичні чи хімічні зміни, які не є нормальним зносом, через що зменшилася вартість зворотної тари або її властивості, та/або такі зміни, які є нормальним зносом, проте не пов’язані із використанням тари за її цільовим призначенням - зберіганням виключно продукції Продавця – ДП «Райське джерело», та/або такі зміни, що пов’язані із недотриманням Клієнтом технічних умов використання зворотної тари, у тому числі медико-біологічні забруднення (пліснява тощо).

7.4. Клієнт зобов’язується дотримуватися правил експлуатації тари, та своєчасно здавати тару, що є власністю Продавця для здійснення умов її використання, інвентаризації, а також з метою її профілактики, строки яких самостійно визначатиме Продавець. Сторони погоджуються, що у разі знаходження тари у Клієнта більш ніж 60 (шістдесят) календарних днів з дати доставки, Продавець має право вимагати повернення тари, яке повинно бути виконане впродовж 5 календарних днів з моменту звернення Продавця. У разі невиконання Клієнтом вимоги з повернення тари, Продавець має право здійснити звернення на заставну вартість. 

7.5. Клієнт відшкодовує Продавцю збитки, що виникли внаслідок дій або бездіяльності Клієнта та/або представників чи співробітників у випадку пошкодження, втрати або знищення тари.

7.6. Рух тари, залишок до і після поставки вказується в Акті прийому-передачі тари, що є невід’ємною частиною видаткової накладної. Клієнт заявляє, що своїм підписом та/або підписом свого представника на цьому документі він підтверджує, що зазначена в ній кількість тари дійсно перебуває у нього на залишку і не повернута Продавцю.
8.1. Споживання (користування) Товаром здійснюється виключно протягом строку його придатності.

8.2. Вимоги (претензії) Клієнтів, які є фізичними особами - споживачами, щодо обміну та повернення придбаних Товарів розглядаються Продавцем в порядку, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

8.3. Вимоги (претензії) Клієнтів суб'єктів господарювання щодо обміну та повернення придбаних Товарів розглядаються Продавцем, відповідно до умов цього Договору, а в частині, що не врегульовано ним, відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.

8.4. Клієнт зобов'язаний повідомити Продавця про порушення умов цього Договору щодо кількості, асортименту, комплектності, тари та (або) упаковки Товару під час підписання видаткової накладної, а щодо наданих послуг - в строк не пізніше 7 днів з дати виникнення спірної ситуації. 

8.5. Вимога про порушення умов цього Договору щодо якості Товару може бути пред'явлена Клієнтом за умови, що недоліки були виявлені протягом строку придатності Товару, але не пізніше 180 календарних днів від дати поставки і пред’являються у письмовій формі з усіма копіями підтверджуючих документів, що посвідчують придбання Товару. Зразок заяви про організацію проведення експертизи міститься у Додатку №3. 

8.6. Якщо Продавець реалізує Товар, виробником якого є третя особа, то у випадку доведення факту неналежної якості Товару, у разі відсутності Товару у Продавця, Споживач вправі пред'явити Продавцю або виробнику вимогу про повернення сплаченої за Товар грошової суми.

8.7. Під час виробництва партії Товару, Продавцем відбирається та опломбовується арбітражна проба, яка зберігається протягом 90 (дев’яноста) календарних днів. Арбітражна проба – це проба , виготовлена одночасно та ідентично партії Товару і призначена для використання у разі виникнення розбіжностей щодо встановлення якості товару (фасованої води). Якщо претензія Клієнта стосується якості Товару, який був поставлений раніше ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів, використовується найближча за строком арбітражна проба. Арбітражна проба зберігається у Продавця. У разі пред’явлення претензії Клієнтом, щодо якості Товару, Продавець протягом 3 робочих днів надає арбітражні проби установі, яка має право на проведення досліджень щодо якості води, з метою проведення аналізу для підтвердження обґрунтованості претензії. Перелік таких установ Продавець визначає самостійно. Якщо Продавець ухиляється від організації дослідження (експертизи), Клієнт має право самостійно звернутися до визначеної Продавцем установи, або до будь-якої іншої установи, яка має право на проведення досліджень щодо якості води. Крім того, Клієнт зобов’язується надати Продавцю Товар, який він вважає неякісним для направлення такого Товару до зазначеної установи. Вимога Клієнта про заміну неякісного Товару підлягає задоволенню, протягом чотирнадцяти днів або в інший більш тривалий строк відповідно до результатів проведеного дослідження. У разі підтвердження дослідженням невідповідності якості Товару, Продавець зобов'язаний прийняти Товар неналежної якості від Клієнта і задовольнити його вимоги про заміну Товару. У разі відсутності необхідного Товару, вимога Клієнта про заміну Товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу Клієнта про заміну товару у встановлені строки неможливо, Клієнт має право вимагати повернення сплаченої за Товар грошової суми. Цим пунктом Клієнт підтверджує свою згоду врегулювання спору, щодо якості води та проведення дослідження (експертизи) у зазначеному порядку. Зразок звернення про повернення коштів або заміну Товару на аналогічний міститься у Додатку № 4. 

8.8. Оплата послуг з дослідження здійснюється наступним чином: у разі виявлення неналежної якості Товару оплата здійснюється Продавцем, у разі виявлення належної якості Товару оплата здійснюється Клієнтом.

8.9. Відповідальність Продавця перед Клієнтом обмежується документально підтвердженими реальними збитками, що виникли у Клієнта внаслідок умисних неправомірних дій або бездіяльності Продавця.
9.1. На замовлення Клієнта Продавець може надати Клієнту в строкове платне користування (оренду) обладнання для споживання фасованої води, що додатково узгоджується сторонами шляхом підписання акту прийому-передачі обладнання.

9.2. Плата за оренду обладнання визначається в Прайс – листі та здійснюється в строки, які зазначені в супровідних документах до даного обладнання.

9.3. При зменшенні строку користування обладнанням Продавець може здійснити перерахунок орендної плати за фактично використаний період оренди, та повернути частину авансового платежу за фактично не використані місяці оренди. На момент розгляду такої заявки Клієнт повинен оплатити всі орендні платежі за фактично використані місяці оренди та повернути обладнання Продавцю. При збільшенні строку оренди обладнання, Продавець, робить перерахунок орендної плати на новий період, при цьому орендна плата за фактично використаний період оренди не змінюється.

9.4. Передане в користування Клієнту обладнання залишається власністю Продавця і без письмової згоди Продавця:
• Обладнання не може бути передане Клієнтом третім особам;
• Клієнтом самостійно не може бути змінена адреса фактичного розміщення обладнання.

9.5. Продавець гарантує справність наданого обладнання та вказує його стан на момент передачі (не пошкоджений та робочий стан). Клієнт, підписуючи акт прийому-передачі наданого обладнання, бере на себе зобов’язання зберігати надане обладнання, дбайливо до нього ставитися, не допускати його пошкодження та нести відповідальність за його втрату, знищення або пошкодження.

9.6. Клієнт зобов’язаний повернути Продавцю надане обладнання, що було йому передане в тимчасове користування у останній день строку користування, або у той самий строк у разі одержання від Постачальника вимоги про повернення обладнання, якщо така вимога пов’язана з порушенням Клієнтом умов користування обладнанням або умов цього Договору. В разі порушення строків повернення обладнання, Клієнт впродовж 5 робочих днів з моменту одержання відповідної вимоги Продавця сплачує на його користь штраф в розмірі 50 % вартості обладнання, якщо інші умови не були обумовлені з Продавцем. Сплата штрафу не звільняє Клієнта від обов`язку повернути обладнання, або відшкодувати його вартість понад сплачену суму штрафу. 

9.7. Клієнт зобов’язується забезпечувати доступ співробітникам Продавця до обладнання з метою здійснення ними профілактичного огляду, інвентаризації обладнання та виконання інших функцій, а також передавати Продавцю обладнання для здійснення його профілактики не менше, ніж один раз на півроку, за умови здійснення замовлення води у Продавця не рідше одного разу протягом 60 (шістдесяти) днів, не пізніше 90 (дев'яноста) днів з дати останньої доставки води у Продавця у випадку нездійснення замовлення води протягом 60 (шістдесяти) днів. На період здійснення профілактики Клієнту надається інше аналогічне обладнання. У випадку відмови Клієнта передати обладнання та зворотну тару для здійснення профілактики, Продавець має право розірвати договір з Клієнтом. Продавець не несе відповідальності за безпеку і належну якість продукції, що зберігається у зворотній тарі та при використанні обладнання без здійснення профілактики цієї тари та обладнання у порядку, передбаченому цим Договором. Профілактика обладнання (один раз на рік) та зворотної тари, що є власністю Продавця, здійснюється безкоштовно для Клієнта за власний рахунок Продавця. Вартість профілактики обладнання, що є власністю Продавця, яка здійснюється в термін менший ніж один рік, а також обладнання, що придбано або є власністю Клієнта, додатково погоджується сторон